Učme se přežít - ebook

Doba čtení: 6 minut

Motocyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. To slyšíme ze všech stran a mnohdy už nám to může znít jako jedno velké klišé. Prostým pohledem do pravidelných statistik nehodovosti však zjistíme, že tomu tak skutečně je. Každoročně přijde o život průměrně 80 motocyklistů, další stovky jich zůstávají vážnými následky silničních nehod doživotně poznamenány. Podíl motocyklistů na všech usmrcených účastnících silničního provozu se pohybuje okolo 13 %. Uvážíme-li, že počet najetých kilometrů na motocyklech je výrazně nižší než u ostatních motorizovaných prostředků, celou problematiku to ještě umocní.

Často také vidíme názorové střety týkající se bezpečnosti mezi motorkáři a řidiči aut. Stejně tak se vyskytují střety i mezi cyklisty a motorizovanými účastníky nebo například i mezi chodci a cyklisty. Na silnicích spolu na první pohled neumíme zrovna moc dobře kooperovat, a to ať už se nacházíme v kterékoliv z těchto rolí. Přitom právě spolupráce a ohleduplnost jsou základním předpokladem pro to, aby na silnicích přestali umírat lidé.

Motorky a motocyklisté mají svá specifika. Většina motocyklistů, alespoň v našich klimatických podmínkách, není při jízdě motivována dopravou, nýbrž hledá na motorce aktivní odpočinek, relaxaci, sport atp. Opojné zrychlení a rychlost jsou to, co na motorce hledáme, a to spolu s dalšími faktory vede k daleko většímu riziku zranění.

Metodika výuky pro motoškoly

Systém výuky motocyklistů v širším slova smyslu (ne pouze v autoškolách) u nás vykazuje mezery. I proto vzniká řada motoškol, které se výukou jezdců zabývají a na druhé straně existuje mezi motorkáři poměrně silná poptávka po zlepšování jezdecké techniky a zvyšování vlastní bezpečnosti. .

Vysoká poptávka přilákala do odvětví řadu subjektů. Společnosti, které pořádají kurzy na polygonech, či jednotlivce nabízející individuální tréninky a postupující podle svých zkušeností a nabytých znalostí. Skupina těch nejznámějších a renomovaných motoškol se rozhodla přispět ke zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění výuky a připravila metodiku výukových prvků a postupů vhodných pro řidiče s jezdeckými zkušenostmi minimálně 1 rok a více. V metodice naleznete kapitoly zabývající se teoretickým a praktickým nácvikem, technikou jízdy, vnímáním rizik, ale také organizací výuky a prezentací. Předpokládá se pravidelná revize a průběžné obohacování o další výukové pomůcky.

O projektu Učme se přežít

Projekt startoval v roce 2010 jako regionální záležitost Libereckého kraje ve spolupráci s německými a následně polskými partnery. V průběhu let tato činnost přerostla v celorepublikový projekt. K významnému rozšíření aktivit došlo v roce 2016, kdy se k projektu připojila Česká kancelář pojistitelů a prostřednictvím Fondu zábrany škod se začala podílet na jeho financování.

Projekt Učme se přežít se řadu let podílí na zvyšování bezpečnosti motocyklistů v několika oblastech. Mimo kurzy bezpečné jízdy, které probíhají na polygonech Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů, je každoročně pořádán seminář pro učitele autoškol. Ten je spojen se speciálně sestaveným kurzem na polygonu v Sosnové a zaměřuje se na výukové prvky primárního výcviku v autoškole. V roce 2019 byl rozšířen o tvorbu výukové pomůcky zaměřené na odhalování rizik. Původně 5 spotů zařazených do internetové aplikace bylo v roce 2020 obohaceno o dalších 5 videosekvencí. V roce 2020 byla zároveň vytvořena metodika výcviku pro motoškoly, do které nyní nahlížíte.

Motorcyclists are one of the most endangered groups of road users. We hear this all the time, and it can often sound like one big cliché to us. However, a simple look at regular accident rate statistics reveals, that this is indeed the case. Every year, an average of 80 motorcyclists loses their lives, and hundreds more remain affected for life by the serious consequences of road accidents. The share of motorcyclists in all killed road users is around 13 %. When considering, that the number of kilometres driven on motorcycles is significantly lower than with other motorized vehicles, it exacerbates the whole issue even more.

We also often see conflicts of opinion regarding safety between bikers and car drivers. There are also clashes between cyclists and motorized road users or, for example, between pedestrians and cyclists. At first glance, we cannot work very well together on the roads, no matter which of these roles we find ourselves in. But in fact, cooperation and consideration are the basic preconditions for people to stop dying on the roads.

Motorcycles and motorcyclists have their specifics. Most motorcyclists, at least in our climatic conditions, are not motivated by transport while riding. Riding their bike is a form of active rest, relaxation, or sport to them. Intoxicating acceleration and speed are what we are looking for on a motorcycle, and this, along with other factors, leads to a far greater risk of injury.

Teaching methodology for motorcycle schools

The system of teaching motorcyclists in the broadest sense (not only in driving schools) shows gaps in our country. This is one of the reasons why, several motorcycle schools are being created, which deal with the training of riders, and on the other hand, there is a relatively strong demand among bikers to improve riding equipment and increase their own safety.

The high demand has attracted several players in the industry. Companies that organize courses on polygons, or individuals offering individual training and are proceeding according to their own experience and acquired knowledge. A group of the most famous and renowned motorcycle schools decided to contribute to increasing safety and improving the quality of teaching and they have prepared a methodology of teaching elements and procedures suitable for drivers with riding experience of at least 1 year or more. In this methodology you will find chapters dealing with theoretical and practical training, driving technique, risk perception, but also the organization of lessons and presentations. Regular revision and continuous enrichment with additional teaching aids is expected.

About the project “Let's learn to survive”

The project started in 2010 as a regional affair of the Liberec Region in cooperation with German and subsequently Polish partners. Over the years, this activity has grown into a nationwide project. A significant expansion of activities took place in 2016, when the Czech Insurers' Bureau joined the project and began participating in its financing through the Damage Prevention Fund.

The project “Let’s learn to Survive” has been involved in increasing the safety of motorcyclists in several areas for many years. In addition to safe driving courses, which take place on the polygons of the Association of centres for improvement training of drivers, a seminar for driving school teachers is organized every year. The seminar relates to a specially compiled course at the polygon in Sosnová and focuses on teaching elements of primary training in a driving school. In 2019, it was expanded to include the creation of a teaching aid focused on risk detection. To the original 5 spots, which were included in the internet application, further 5 video sequences were added in 2020. Also in 2020, a training methodology for motorcycle schools was created, the very one you are looking at right now.

Team of authors

 • Ing. Jiří Novotný, Association of Driving Schools of the Czech Republic
 • Ing. Jan Polák, Road safety team
 • Ing. Aleš Horčička, Association of Driving Schools of the Czech Republic
 • Karel Táborský, Motohouse
 • Jan Somerauer, editor of Motohouse magazine
 • Radek Michna, Motohouse
 • Michal Georgiev, DiS, EMS Liberec Region
 • Kamila Hamáčková, DiS, EMS Liberec Region
 • PhDr. Michal Walter, Union of Psychological Associations of the Czech Republic
 • Ing. Josef Novotný, PhD., University Pardubice
 • Ing. Libor Budina, Autoclub of the Czech Republic
 • Pavel Dušánek, Motor racing circuit Sosnová
 • Ing. Jiří Heiník, preparation of motorcycle racers
 • Jan Novák, Faculty of Physical Education and Sport of Charles University
 • Ing. Gabriela Novotná Budínová, Dakar racer