Výjezd

Doba čtení: 3 minuty

Při zdolávání výjezdu na motocyklu kategorie adventure je velice důležitým faktorem obutí motocyklu, povrch, terén a sklon kopce, ale také správná offroadová pozice jezdce a přenášení váhy nad přední kolo, podobně jako při akceleraci popsané v minulém bodě. Důrazně doporučujeme výjezd vždy provádět bez aktivované kontroly trakce a ve stoje, ovšem to neznamená, že v sedě není výjezd možný bezpečně zdolat. Při akceleraci se pozice těla posouvá nad řídítka, a to jak v sedě, tak ve stoje. V okamžiku stoupání se tělo úměrně posouvá směrem dopředu nad řídítka a nad přední kolo. V žádném případě se při zdolávání výjezdu ve stoje nepokrčují kolena, motocykl nesvírá koleny a trup se neposouvá směrem dozadu. V takovém případě hrozí nechtěné prudké přidání plynu, ztráta kontroly nad motocyklem, vysmeknutí řídítek z rukou a neúmyslné zvednutí předního kola, což je nežádoucí a v prudkém výjezdu může způsobit převrácení motocyklu.

Před zahájením výjezdu je nesmírně důležité si stoupání prohlédnout, zhodnotit a určit stopu, kterou se už během výjezdu nemění a s motocyklem se při stoupání nekličkuje. Zrak jezdce vždy směřuje dále před motocykl, dá se říct, že na vrchol výjezdu a v žádném případě se nesmí fixovat bezprostředně před motocykl. Výjezd by měl vždy probíhat kolmo nahoru a pokud možno, nenajíždět šikmo. Výjezd se rozděluje na tři fáze, tedy první fázi akcelerační, kdy se na rovině pod výjezdem získává požadovaná rychlost. Nedostatečná rychlost ve výjezdu je příčinou velkých

problémů a nezvládnutí výjezdu! Pozice těla je stejná, jako při zrychlení, chcete-li akceleraci, popsané v bodě výše. Jakmile se přední kolo dotkne pomyslného úpatí, přesněji řečeno motocykl začne stoupat, tělo jezdce se posouvá ještě více nad přední kolo a dochází ke druhé fázi, a to fázi udržovací. To znamená, že se udržuje nastavená rychlost a prudce se neakceleruje, protože to by mohlo motocykl dostat do nežádoucího akceleračního smyku a vychýlení ho z přímého směru. Během výjezdu se citlivě dávkuje plyn a řídí výkon přenesený na zadní kolo, který lze

korigovat spojkou. Poslední třetí fází je fáze ubrání plynu. Ta přichází ve chvíli, kdy se přední kolo dotkne vrcholu, přesněji řečeno hrany výjezdu. Motocykl se tak bezpečně převalí přes vrchol. V případě, že by jezdec stále držel plyn, hrozí nežádoucí zvednutí předního kola, případně nekontrolovatelný skok přes vrchol. Za předpokladu, že má motocykl k dispozici elektronické asistenty a jízdní režimy, je pro bezpečné zdolání prudkých výjezdů s nezpevněným povrchem žádoucí použít terénní režim, a vypnout kontrolu trakce, viz část o elektronických systémech.

Cvičení výjezdu

Potřebné: stoupání v délce 5-10 m a výšce do 3 m

Povrch hlína, tráva, šotolina

Časová dotace: 8 -10 (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

U motocyklů vybavených elektronickými asistenty musíme před zahájením cvičením výjezdu zkontrolovat vypnutí kontroly trakce a nastavení terénního módu. Účastník se rozjíždí ze vzdálenosti 5 -10 m ve stoje na první rychlostní stupeň směrem kolmo na výjezd. Pozvolna zrychlí v první důležité fázi ještě pod stoupáním. V případě nedostatečné rychlosti motocyklu se zvyšuje riziko pádu ve stoupání. Zde platí zlaté pravidlo: kopec bez plynu nevyjedeš! V druhé udržovací fázi účastník posouvá svojí horní část těla směrem dopředu nad řídítka a udržuje rychlost, případně u delšího výjezdu koriguje jízdu citlivým dávkováním plyn. Během výjezdu řidič směřuje pohled na vrchol, v žádném případě to není před přední kolo. V poslední třetí fázi, většinou na horní hraně výjezdu musí účastník ubrat plyn, případně vymáčknout spojku a brzdit. Motocykl se tak bezpečně převalí přes vrchol. V případě, že by jezdec stále držel plyn, hrozí nekontrolovatelná jízda s případným pádem.

Nutné

  • U delšího stoupání je velmi zásadní rychlost k překonání převýšení, proto se nesmí podcenit v 1.fázi zrychlení motocyklu. V některých situacích v terénním stoupání může dojít k prokluzu zadního kola a zpomalení motocyklu. V takovém případě je setrvačnost motocyklu velmi důležitá.

Kontrolujeme

  • pohled vedený před motocykl
  • správný a uvolněný postoj (nesmí účastník krčit kolena a přesouvat váhu těla dozadu)
  • včasnou akceleraci (dostatečnou rychlost pod výjezdem) v 1. fázi
  • zpomalení ve 3. fázi na horní hraně stoupán

Zdůvodnění cvičení

Zde se jedná o náročnější cvik, při kterém si účastník osvojí práci s plynem a využití váhy těla ve stoupání.

Využití v praxi

  • stoupání a jízda do kopce jakéhokoliv charakteru
  • výjezd po šotolinových a polních cestách