Ovládání motocyklu a stabilita

Doba čtení: 9 minut

V níže uvedené kapitole jsou popsány úkony zaměřující se na ovládání a jízdu v nestabilním režimu. Velmi často řidiči motocyklu opomíjí trénink v pomalé rychlosti. Čím se motocykl pohybuje pomaleji, tím méně funguje gyroskopický efekt a motocykl tak nedrží stabilitu. Zde se projeví rovnováha účastníka. Pomalé úkony nám poskytují dostatek času, abychom stihli úkon provést správně. Pokud máme špatný způsob ovládání motocyklu, i když máme k dispozici dostatek času, jak by pak mohlo docházet ke správnému ovládání při vyšších rychlostech?

Jízda v přímém směru

Popis cvičení

Potřebné: 4 kužely, případně vodorovná čára

Časová dotace: 6x - doporučujeme neopouštět nácvik, dokud nedojde ke správnému aplikování, úkon je základem pro následná cvičení (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Účastník jede co nejrovněji v koridoru 40 cm. Rychlost jízdy je co nejpomalejší. Doporučujeme pod 8 km/h, aby se nedalo jet na volnoběžné otáčky, ale žadatel byl nucen používat k nižší rychlosti spojku. Pokud je to na účastníka složité a nepohybuje se rovně, provádíme zpočátku úkon s vyšší rychlostí a postupně ji snižujeme. Spojku odpojujeme a postupně připojujeme do záběru tak, aby se motocykl nerozjel, ale pohyboval pouze pomalou rychlostí.

Po několika opakováních přidáme zapojení ovládání zadní brzdy. Jejím použitím se motocykl stabilizuje. Jde zejména o rozhýbání nohy v koordinaci s ostatními prvky.

Nutné:

 • uvolněné ruce
 • citlivé ovládání spojky

vyšší otáčky motoru (zajistí větší gyroskopický efekt = větší stabilitu), plyn musí předcházet pouštění spojky a to musí být citlivé, aby nedošlo k prudkému zrychlení použití zadní brzdy (dojde k narovnání motocyklu a tím k jeho stabilizaci)

Zdůvodnění cvičení

Smyslem cvičení je trénink rovnováhy a ovládání spojky. Správné vnímání bodu záběru spojky, které následně oceníme i při dalších úkonech.

Využití v praxi

 • pomalá jízda v koloně
 • popojíždění na parkovišti
 • popojíždění u čerpací stanice


Pomalý slalom

Popis cvičení

Potřebné: 5 a více kuželů

Časová dotace: 8x - v případě dostatku času aplikujte, dokud nedojde k projetí všech kuželů bez jejich shození (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Účastník projíždí slalom pomalou rychlostí. Před příjezdem k prvnímu kuželu jezdec vymačkává spojku a najíždí do slalomu na volnoběh. Náklon motocyklu vychází z boků a vrchní částí těla motocykl vyvažujeme. Před případnou ztrátou rychlosti opět přidáváme plyn a pouštíme spojku do záběru tak, jak máme natrénováno z jízdy v nestabilním režimu. Rozjíždíme jen do rychlosti nutné ke stabilitě motocyklu a motor spojkou opět odpojíme ze záběru.

Nutné:

 • Dokázat převést způsob řízení od zatáčení řídítek k využívání náklonu motocyklu pod sebe v kombinaci s využitím záběru spojky pod plynem
 • Nedívat se na kužely, ale před sebe

Na cvičení můžeme použít více kuželů a slalom prodloužit, zamezíme tak náhodnému zvládnutí průjezdu. Při chybném průjezdu dochází ke shazování posledních kuželů, kde se nesprávné ovládání projeví.

Zdůvodnění cvičení

Účastník se učí zatáčení v pomalé rychlosti. Souvislost náklonu motocyklu s vyrovnáváním vrchní částí těla a současného užívání záběru spojky.

Využití v praxi

 • Základ pro správné projíždění osmičky, které zabezpečí správné výjezdy z křižovatky, místa ležícího mimo pozemní komunikaci apod.
 • Vyhýbání se v pomalé rychlosti nerovnosti na vozovce.


Otáčení a osmička

Popis cvičení

Potřebné: 8 kuželů (4 žluté, 2 červené, 2 modré)

Časová dotace: 4 -5 osmiček je vhodné provádět ve více opakováních s přestávkou mezi sériemi za účelem zabránění případné závrati (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Projíždění dráhy ve tvaru osmičky. Jezdec se otáčí kolem vnitřních kuželů, kolem jednoho středového kuželu v levém oblouku a kolem druhého středového kuželu v pravém oblouku. Výseč dráhy by se měla vejít do ohraničení vnějšími kužely. Před nájezdem do oblouku jezdec vymačkává spojku, první část oblouku projíždí s odpojeným motorem. Pohled směřuje zpět za středový kužel. Následuje přidání plynu a poté teprve pouštění spojky do záběru. Pohled směřuje na konec diagonály. Spojka se drží v záběru a z oblouku se vyjíždí pod záběrem motoru. Následuje stejný proces do opačného oblouku.

Pokročilejší jezdci trénuji částečné vysednutí. To probíhá vždy na diagonále, kdy má je jezdec dostatek času. Motocykl se přitom nesmí takzvaně rozházet a musí zůstat stabilní. U úkonu v pomalé rychlosti vysedáme do opačné strany, nežli vede oblouk tak, abychom motocykl v náklonu vyvažovali. Vysednutí je pouze částečné a není potřeba jej nikterak extrémně přehánět. Jde o to, aby se účastník naučil na motocyklu pohybovat.

Dalším možným cvičením je zapojení zadní brzdy v oblouku. Aplikujte pro ty, kteří již zvládají předchozí cvičení. Použití zadní brzdy stabilizuje motocykl. Je nutné klást důraz na cit na zadní brzdu, který není v noze takový, jako u prstů při používání přední brzdy.

Nutné

Velmi důležité je směřování pohledu. Standardně se učí koukat se za kužel, jezdec má však poté tendence koukat na zem. Učte účastníka otáčet hlavu, směřovat pohled za kužel a do úrovně výšky jeho očí. Pro nácvik pomůže postavit se na konec diagonály a vyzvat účastníka, aby směřoval pohled na vás.

 • V druhé části oblouku předchází přidávání plynu pouštění spojky. Spojka následně klouže a motocykl je v záběru a tím je stabilní. Pokud dojde nejprve k pouštění spojky, jezdec má strach přidávat plyn a ztrácí stabilitu. Pokud by plyn přidal po uvolnění spojky, následovalo by vlivem záběru motoru poskočení motocyklu a následně by se jezdec nevešel do vyznačeného koridoru. Pokud má jezdec problém s koordinací rukou, nechť si přidá více plynu již na začátku oblouku i přesto, že je vymáčknutá spojka. Zvuk motoru na prázdno nebude tolik lahodit uchu, ale k poškozování motocyklu nedochází. S vyššími otáčkami je motocykl stabilnější.

 • Pokud směřuje pohled na obrysové kužely, odstraňte je. Účastník se nebude moci fixovat na bod.
 • Jestliže se nemůže účastník vejít do požadovaného koridoru, zvětšete ho. Zestabilněte jeho průjezd a následně pracujte na zmenšování oblouků.

Zdůvodnění cvičení

Osmička jde projíždět různými způsoby. Například nechat motocykl projíždět na volnoběh s přibrzďováním zadní brzdou. To je vhodné cvičení na práci a ovládání zadní brzdy. Účelem výše popisovaného cvičení je však zejména to, že učíme účastníka správnému používání spojky při výjezdech a odbočování, které využije při každé vyjížďce. Až zdatnějším jezdcům přidáváme ke koordinaci další úkon, a to zapojení zadní brzdy.

Využití v praxi

 • Výjezd z křižovatky doprava či ddoleva (správným ovládáním plynu a spojky nedojde k vynášení do protisměru nebo k protilehlé krajnici).
 • Naučení přidání plynu zajistí, že nedojde k zhasnutí motoru v křižovatce v náklonu motocyklu a k následnému pádu vlivem komprese motoru.


Odbočení se zastavením

Popis cvičení

Potřebné: 7 kuželů

Časová dotace: 4x (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Po rozjezdu zatáčíme do pravého úhlu a ihned zastavujeme. K zastavení používáme výhradně zadní brzdu. Nezapomínáme současně vymáčknout spojku, aby nedošlo k zastavení motoru. Trénuje se odbočení vlevo i vpravo.

Použitím přední brzdy v době, kdy je motocykl v náklonu v malé rychlosti, hrozí pád a zvrácení motocyklu.
Instruktor stojí na vnitřní straně tak, aby mohl případnému pádu motocyklu zamezit a přidržel ho.

Zdůvodnění cvičení

Cvičením trénujeme používání zadní brzdy v malých rychlostech, kdy nedochází k zablokování předního kola. Nešetrným zacházením s přední brzdou lehce dojde k přetížení předního kola a následnému pádu. Po rozjetí je nutné mít ihned nohy na stupačkách, aby bylo možné zadní brzdu použít a mohli jsme motocykl ovládat.

Využití v praxi

 • Odbočení a následné zastavení kvůli zastavení vozidla
 • Odbočení a následné zastavení kvůli chodcům


Rozjezd do stoupání

Rozjezd do kopce zabezpečujeme za pomoci zadní nebo přední brzdy. Je vhodné umět oba úkony. Důvody jsou uvedeny u jednotlivých variant.

S přední brzdou

Potřebné: vozovka do stoupání

Časová dotace: 4x - vhodné opakovat do jistoty, kdy motocykl při rozjezdu necouvne a nedojde k zhasnutí motoru (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Motocykl zastavíme v kopci za pomoci přední brzdy. Při zamáčklé přední brzdě současně přidáme trochu plynu. Spojku pouštíme do záběru. V momentě, kdy se motocykl chce rozjíždět dopředu, přidržíme spojku ve stejné poloze a uvolníme přední brzdu. V tento moment motocykl již necouvne, jelikož motor zabírá vpřed. V tuto chvíli jsme v pozici jako při rozjezdu na rovině. Následuje tedy mírné přidání a pouštíme spojku dále do záběru. Při rozjíždění ji opět přidržíme.

 • Přebrždění motoru, tedy účastník pouští spojku dále, než je záběr motoru a vlivem účinnosti přední brzdy dojde k udušení motoru.
 • Při pouštění přední brzdy nedojde k přidržení spojky a páčky se uvolní současně. Následuje udušení motoru.
 • Brzké uvolnění přední brzdy a následné couvání motocyklu. Z leknutí dochází k opětovnému zamáčknutí spojky a úplným odpojením záběru motoru k ještě většímu pohybu vzad.

Rozfázovat si rozjezd na část zajištění proti couvnutí a rozjíždění

Zdůvodnění cvičení

Cvičení zajistí klid při rozjíždění do kopce v provozu. Použití přední brzdy je komfortnější z hlediska nutnosti naklápění

motocyklu, kdy při použití zadní brzdy dochází k složitému překlápění tam a zpět. Je vhodnější při rozjezdu do mírného kopce s odbočením doprava, kdy při použití zadní brzdy je motocykl nakloněn doleva a po rozjezdu následuje náklon doprava

Využití v praxi

Běžný rozjezd v mírném kopci

Se zadní brzdou

Potřebné: vozovka se stoupáním do kopce

Časová dotace: 4x - vhodné opakovat do jistoty, kdy motocykl při rozjezdu necouvne a nedojde k zhasnutí motoru (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Způsob cvičení je obdobný, jen využíváme zadní brzdu namísto přední. Motocykl tedy zastavíme v kopci za pomocí zadní brzdy. K zamáčklé zadní brzdě současně přidáme trochu plynu. Spojku pouštíme do záběru. V momentě, kdy se motocykl chce rozjíždět dopředu, přidržíme spojku ve stejné poloze a uvolníme zadní brzdu. V tento moment motocykl již necouvne, jelikož motor zabírá vpřed. V tuto chvíli jsme v pozici jako při rozjezdu na rovině. Následuje tedy mírné přidání a pouštíme spojku dále do záběru. Při rozjíždění ji opět přidržíme.

 • Přebrždění motoru, kdy absolvent pouští spojku dále, než je záběr motoru. V noze nemáme takový cit, a pokud zadní brzdu včas neuvolníme, dojde k udušení motoru.
 • Při uvolnění zadní brzdy dojde k současnému uvolnění spojky. Následuje udušení motoru.
 • Brzké uvolnění zadní brzdy a následné couvání motocyklu. Z leknutí jezdce dochází k opětovnému zamáčknutí spojky a úplným odpojením záběru motoru k ještě většímu pohybu vzad.
 • Rozfázovat si rozjezd na část zajištění proti couvnutí a rozjíždění.
 • Rozjezd zahajovat z neutrálu, aby si účastník uvědomil nutnost přehazování váhy motocyklu napravo kvůli zařazení a následného naklopení nalevo, aby mohl stát na levé noze a současně používat zadní brzdu.

Zdůvodnění cvičení

Cvičení zajistí možnost rozjíždění i do velmi prudkého kopce, kdy váha motocyklu přechází na zadní kolo a vlivem toho přední kolo ztrácí adhezi. Stejně tak tomu je za deště nebo při nečistotě na vozovce, kdy je přilnavost pneumatik snížena a přes zablokované přední kolo se motocykl pohybuje vzad se smýkáním předního kola.

Využití v praxi

 • rozjezd v prudkém kopci
 • rozjezd do kopce při snížené adhezi (déšť, štěrk)