Nejčastější chyby při manévrování a pomalé jízdě

Doba čtení: 8 minut

Přílišné naklánění motocyklu při vedení nebo manévrování na místě

Identifikace problému

Během manévrování na místě nebo vedení motocyklu se žák příliš namáhá a riskuje pád motocyklu. Při pohledu zpředu nebo zezadu vidíte motocykl zbytečně moc nakloněný.

Následky

Při přílišném vyklonění motocyklu z osy kolmé s podkladem začne na žáka působit velká síla, motocykl pocitově těžkne. V tu chvíli dochází k neplynulému ovládání. Následky mohou vést až k pádu.

Řešení

V počáteční fázi výuky ukažte žákovi, že pokud je motocykl v ose kolmé s podkladem, je potřeba opravdu minimální síla potřebná k jeho udržení. Dejte si práci a dostaňte motocykl přesně do osy tak, aby šel udržet jedním prstem na sedadle. Ukažte žákovi, že při udržení motocyklu v ose není problém ho obejít a držet u toho jen jednou rukou. S podporou pak ukažte žákovi, jak na něj otocykl začne působit silou, pokud ho začne naklánět.

chybně
správně

Ovládání spojky v záběru, tzv. „pumpování“

Identifikace problému

Prvotním znakem je nepřesné používání spojky, ze kterého plyne neplynulé rozjíždění, poskakování motorky a neplynulé ovládání motocyklu v pomalých úkonech, kde se spojkou žák pracuje. Soustřeďte svůj pohled na levou ruku žáka o ovládání spojkové páčky. Sledujte, zda spojku ovládá rychlým vymačkáváním z jedné krajní polohy do druhé.

Následky

Zmiňovaným způsobem, tedy pumpováním nelze spojku přesně ovládat a dávkovat. Vzhledem k tomu, že žák v takovém případě nedokáže udržet spojku v bodě záběru motoru, dochází k:

 • neplynulému, škubavému rozjezdu motocyklu,
 • zhasnutí motoru z důvodu prudkého puštění spojky,
 • nebezpečnému prudkému rozjezdu pří prudkém puštění spojky a přidání větší míry plynu,
 • neplynulému, škubavému řazení,
 • neplynulému průjezdu pomalých úkonů, kde je nutné spojku používat.

Řešení

Vysvětlete žákovi, že spojku nelze používat v režimu ON/OFF a názorně předveďte, jak se v takovém případě motocykl chová. Následně ukažte správné dávkování spojky, aby žák přesně viděl rozdíl v chování motocyklu. V počáteční fázi výcviku se řádně věnujte vysvětlování a předvedení správného ovládání spojky a během celého výcviku se k této dovednosti stále vracejte.

chybně
správně

Nedostatečné využívání plynu, jízda na volnoběh

Identifikace problému

Při pomalých úkonech není žák schopen udržet motocykl v rovnováze, ten se mu následně kácí do zatáček, dochází k sundávání nohy ze stupačky, případně i pádu. Během manévru neslyšíte přidaný plyn motocyklu, zvuk po celou dobu odpovídá volnoběžným otáčkám.

Následky

Pomalé úkony, a především zatáčení během nich, patří k tomu nejnáročnějšímu v ovládání motocyklu, a to nejen na cvičišti, ale i v reálném provozu. Výrazným pomocníkem je během nich správně přidaný plyn a dávkování rychlosti pomocí spojky. Pokud nejsou využity, dochází k:

 • neschopnosti žáka udržet motocykl v rovnováze,
 • pomáhání si odrážením nohou,
 • křečovitému držení řídítek – motocykl nechce zatáčet,
 • pádům v pomalých rychlostech, především v druhé části oblouku,
 • zbytečnému zvyšování rychlosti v oblouku – díky získané odstředivé síle motocykl nepadá.

Řešení

V počáteční fázi výcviku vysvětlete žákovi rozdíl v ovládání motocyklu mezi pomalými a rychlými úkony. Vysvětlete a názorně ukažte, že přidaný plyn a motor vytočený do otáček přináší gyroskopický efekt, díky kterému motocykl sám drží stabilitu. Vysvětlete a ukažte také to, že v pomalých manévrech tedy využíváme přidaného plynu a rychlost regulujeme přesným ovládáním spojky, případně přidáním aktivace zadní brzdy. Skvěle poslouží nácvik úkonů jízda rychlostí chůze a slalom v rychlosti chůze. Během výcviku pomalých úkonů na cvičišti se k tomuto opakovaně vracejte a hlídejte, aby žák přidaného plynu využíval.

Pohled na kuželku

Identifikace problému

Během úkonů slalom v rychlosti chůze, jízda ve tvaru U a jízda po dráze ve tvaru 8 se soustřeďte na žákův pohled. Ten by neměl být veden k zemi na objížděnou kuželku, ale nad ni ve výšce žákových očí.

Následky

Oči fungují jako pomyslný zaměřovač směřující tělo a motocykl do směru pohledu. V případě, kdy žák kouká na kuželku ležící na zemi, tělo dostává příkaz, aby onu kuželku trefilo. Následně

probíhá na podvědomé úrovni zbytečný úkon směřující tělo s motocyklem správně do oblouku. V oblouku je tak mozek žáka zbytečně zatížen, a pokud nemá automatizované jednotlivé úkony ovládání motocyklu, nezvládá projetí oblouku plynule a bezpečně.

Řešení

Vysvětlete žákovi funkci očí při jízdě. Zde platí jednoduché: „Kam koukám, tam jedu.“ V případě objíždění kuželky je tak třeba koukat do jejího směru, ovšem ne na zem. Pohled by měl směřovat vzduchem nad kuželkou ve výšce žákových očí. Pomůžete vaši správnou pozicí v danou chvíli a pokynem: „Na mě se koukejte!“

chybně
správně

Nedostatečný předstih pohledu v pomalých úkonech

Identifikace problému

Během úkonů slalom v rychlosti chůze, jízda ve tvaru U a jízda po dráze ve tvaru 8 se soustřeďte na žákův pohled. Ten musí být veden dostatečně vpřed ve směru jízdy. Sledujte, ve kterém momentu žáka začíná otáčet hlavou při jízdě do oblouku.

Následky

U předchozí chyby jsme si popsali funkci očí při jízdě. Je ovšem nutné počítat s reakčním časem, tedy dobou zpracování informací mozkem a zaslání podnětů jednotlivým svalům pomocí nervové soustavy. Zjednodušeně řečeno „to, že žák vyšle pohled do požadovaného směru, neznamená, že do něj ihned začne zatáčet“. Pokud je v pohledu tato prodleva, žák nedokáže začít manévrovat včas a proto mu oblouk nevychází dobře.

Řešení

Vysvětlete žákovi funkci mozku při jízdě do oblouku a přítomnost prodlevy reakce. Podrobněji, viz odkaz. Během celého výcviku dávejte pozornost na správné a včasné vedení pohledu. Během vaší jízdy nebo chůze ve dráze daného úkonu ukažte žákovi, kdy se kam správně začít koukat. Následně se při jeho jízdě pohybujte kolem vymezeného prostoru úkonu tak, aby pohled vedený vaším směrem byl vždy ve správném směru a předstihu.

chybně
správně

Sundávání nohy ze stupačky při pomalém manévrování

Identifikace problému

Žák ztrácí při pomalých manévrech a zatáčení jistotu. Aby neupadl, raději sundává vnitřní nohu v oblouku ze stupačky a odráží se s ní od země. Nejčastěji k tomu dochází ve druhé polovině oblouku.

Následky

Nohy jsou při ovládání motocyklu velmi důležitým prvkem. Pokud dojde během jízdy k sundání nohy ze stupačky, může nastat:

 • rychlá změna těžiště motocyklu + jezdce vedoucí k rozhození plynulého průjezdu oblouku,
 • nestabilní těžiště motocyklu + jezdce – povolená noha mění svou pozici a tím mění těžiště,
 • nebezpečné odražení nohy o zem, které může vést až ke zranění,
 • ztráta kontaktu s motocyklem a následné křečovité chycení řídítek (jakmile pustí žák motocykl nohama, musí ho chytit rukama),
 • nemožnost zapojit nohy do ovládání motocyklu.

Řešení

V počáteční fázi výcviku vysvětlete žákovi funkci nohou při ovládání motocyklu a udržení rovnováhy. Je třeba, aby pochopil, že nohou sundanou ze stupačky si při pomalých manévrech nepomůže, ale naopak uškodí. Pokud potřeba sundávání nohou během jízdy trvá, zaměřte se na možné příčiny, jako jsou:

 • nesprávná práce se spojkou (ovládání 4 prsty, pumpováni, používání zapnuto/vypnuto),
 • nedostatečné zvýšení otáček během pomalého úkonu a tím ztráta gyroskopického efektu,
 • nesprávné vedení pohledu (pohled před motorku, na kuželku nebo s nedostatečným předstihem),
 • křečovité držení řídítek s následnou nemožností přesného a jemného ovládání plynu a spojky,
 • náklon ramen a trupu do oblouku.

chybně
správně

Tažení nohy za motocyklem při rozjezdu

Identifikace problému

Žák po rozjezdu nechává jednu nebo obě nohy mimo stupačky a táhne je za sebou. Věnujte pozornost poloze nohou v nízkých rychlostech při rozjezdu.

Následky

Jak jsme si již řekli v předchozím oddílu, nohy jsou pro ovládání motocyklu velmi důležité. Pokud je žák táhne při rozjezdu za sebou, dochází k:

 • nebezpečí odražení nohy od vozovky (kámen, nerovnost, díra) s následným odražením do kyvné vidlice s možností zranění nebo pádu,
 • neustálé změně těžiště motocyklu díky houpajícím se nohám,
 • křečovitému držení řídítek rukama,
 • nebezpečnému průjezdu křižovatkou – nemožnost zapojit nohy do ovládání motocyklu.

Řešení

Tahání nohou za motocyklem je bohužel dost častým jevem i u zkušených řidičů. Ve většině případů jde o pouhou lenost zvednout nohy před dalším zastavováním. U začínajících řidičů se však většinou jedná o pocit jistoty. Vysvětlete tedy žákům, že nohy na zemi při rozjezdu jim rozhodně nepomůžou a uveďte důvody, proč tomu tak je. Pokud potřeba zůstane, zaměřte se na další možné příčiny:

 • nedostatečné přidání plynu při rozjezdu,
 • nesprávná práce se spojkou při rozjezdu (ovládání 4 prsty, pumpováni, používání zapnuto/vypnuto).

chybně
správně

Náklon ramen do zatáčky v pomalé jízdě a při výhybném manévru

Identifikace problému

V pomalých manévrech žák při jízdě v oblouku zůstává trupem a rameny v ose náklonu motocyklu, nebo je naklání ještě více směrem do oblouku. Sledujte žáka pohledem zpředu nebo zezadu a porovnejte osu jeho těla s osou náklonu motocyklu.

Následky

V případě náklonu těla a ramen do oblouku žák přenáší těžiště příliš do vnitřku oblouku. Takový způsob ovládání používáme při průjezdu zatáček ve vyšších rychlostech, kdy můžeme pracovat s odstředivou silou. V nízkých rychlostech ovšem nepůsobí tak intenzivně, takže motocykl nenarovnává zpět. Proto dochází k padání motocyklu do oblouku s následným:

 • odrážením se nohou,
 • pádem,
 • neplynulým průjezdem oblouku,
 • křečovitým držením řídítek.

Řešení

V první fázi výuky názorně ukažte žákovi nesprávný a správný průjezd oblouku v pomalých úkonech a vysvětlete správné naklánění těla. To by mělo zůstat v ose kolmé k asfaltu. Důkladně vysvětlete rozdíl mezi průjezdem oblouku v nízké a vysoké rychlosti. Ukažte žákovi správnou polohu těla na místě, kdy je motocykl postaven a nakloněn na postranním stojánku. Během jízdy pak můžete pomoci žákovi se správnou polohou těla, pokud budete sedět za ním - ideálním je pro to motocykl s dvojím ovládáním.

chybně
správně

Předsazené rameno a nerotující trup

Identifikace problému

Při pokusu o správný náklon těla v ose s asfaltem a otočení hlavy žák otočí pouze hlavu a tlačí vnější rameno do zatáčky, trup zůstává nasměřován dopředu. Sledujte žákův pohyb v oblouku při pomalém manévru nejlépe zpředu.

Následky

V případě, že žák při průjezdu oblouku neuvolní trup a tlačí do směru jízdy pouze rameno, dochází k:

 • neplynulému a nepřesnému ovládání motocyklu tělem,
 • neschopnosti otočit hlavu dostatečně do směru jízdy

V počáteční fázi výuky je třeba vysvětlit správné ovládání motocyklu tělem – uvolněný trup, ramena s hlavou se otáčející do zatáčky. Ukažte žákovi správnou polohu těla na místě, kdy je motocykl postaven a nakloněn na postranním stojánku. Během jízdy pak můžete pomoci žákovi se správnou polohou těla, pokud budete sedět za ním – ideálním je pro to motocykl s dvojím ovládáním.

chybně
správně