Organizace výuky

Doba čtení: 2 minuty

Dobrá organizace výuky je základ. Organizovat výukový den tak, aby každý dostal potřebné informace a tak, abyste podchytili zájem všech účastníků kurzu, je složitá disciplína. Nepodceňujte přípravy a důkladně si promyslete časové dotace jednotlivých cvičení a přednášek, řazení a velikosti skupin, rozsah a formu poskytovaných informací.

Při sestavování kurzu věnujte pozornost zejména následujícím bodům:

Forma výuky

Volba formy výuky závisí zejména na nacvičovaném či přednášeném tématu. Praktická cvičení jízd provádějte ve skupinách maximálně 12 – 15 osob v závislosti na velikosti cvičné plochy a časové dotaci. Volte hromadný přednes problematiky s následným individuálním vysvětlováním v průběhu nacvičování. Velmi vhodné je pracovat se skupinou ve dvojici instruktorů, přičemž jeden instruktor se věnuje výkladu a druhý předvádí daný úkon.

Hromadná výuka nebo prezentace skupině účastníků bude nejčastěji také volena u teoretických přednášek týkajících se techniky jízdy, techniky motocyklu, příčin dopravních nehod a dalších témat. Skupiny mohou být větší. Zpravidla budou odrážet kapacitu učeben nebo jiného vhodného místa konání.

Kooperace ve skupině, která využívá vazby mezi účastníky kurzu, je vhodná např. u nácviku chování u nehody, případného nácviku první pomoci. Kooperativního způsobu výuky lze také využít v oblasti dopravní psychologie, kdy skupiny účastníků směřují k poznání určité problematiky (viz. kapitola O dopravní psychologii).

Rozdělení účastníků

Jistě vás napadá otázka, zda je vhodnější rozřadit účastníky do skupin dle výkonnosti a zkušeností nebo namíchat zkušenější jezdce se začátečníky. Oba přístupy jsou možné. Počítejte však s tím, že pokud zvolíte variantu sloučení zkušenějších jezdců se začátečníky, musíte ještě důsledněji zorganizovat bezpečnost na dráze, aby nedocházelo k panickým reakcím začátečníků a k jejich odporu k výuce. V teoretických částech výkladu pak může hrozit neporozumění nebo naopak nezájem.

Pohodlnější a bezpečnější variantou je třídit skupiny jezdců dle dosažených dovedností. V případě, že nemáte možnost provést rychlý ověřovací test jízdních dovedností, volte rozřazení do skupin podle informací o zkušenostech uvedených např. v přihlášce do kurzu. Praktické zkušenosti zpravidla odráží i teoretické znalosti a s homogenní skupinou se bude snadněji pracovat také v učebně a i při výkladu.

Časový plán

Časovému plánu rozhodně věnujte důsledně pozornost. Výukový den zpravidla bývá velmi náročný jak pro jezdce, tak pro instruktory. Na základě mnoholetých zkušeností s realizací projektu „Učme se přežít“ doporučujeme střídat teoretické přednášky s praktickými cvičeními. Vytvoříte tak dostatečný prostor pro rekapitulaci procvičovaných úkonů a zároveň vznikne prostor pro odpočinek účastníků. Zpětná vazba týkající se k zážitku z jízd může být také řízená. V závěru celého výukového dne doporučujeme zhodnotit akci a důsledně upozornit na rizika spojená s návratem domů.

Příklad rozložení časového plánu pro akci konanou na Autodromu v Sosnové naleznete na stránkách www.ucmeseprezit.cz v sekci Pro motoškoly.