Hardware

Doba čtení: 19 minut

Jak jsme již uvedli, stěžejním při ovládání motocyklu je také tělo. Stejně jako v jakékoli lidské činnosti se při výuce jízdy na motocyklu uplatňují kvalitně rozvinuté motorické schopnosti a dovednosti. Motorickými schopnostmi je každý z nás vybaven od narození, nemůžeme je vytvořit ani zapomenout, pouze je zlepšovat nebo naopak při nevyužívání ztrácet na jejich kvalitě. V základu lze schopnosti rozdělit na tři kategorie: kondiční zahrnují silové, vytrvalostní a část rychlostních schopností, koordinační, ke kterým patří reakční, rovnováhové, rytmické a diferenciační schopnosti. Na přechodu těchto dvou kategorií se nachází schopnosti hybridní.

Základní předpokladem pro motorické učení a získávání jakékoli dovednosti (jízda na motorce) je nezbytná zejména vysoká kvalita koordinačních schopností. Ty se totiž značně podílejí na řízení

a regulaci pohybů člověka. Jejich úroveň ovlivňuje rychlost, způsob a efektivitu osvojování nových motorických úkonů. Osoby, u kterých jsou hůře rozvinuty koordinační schopnosti, mají problémy nejen s nácvikem, ale i se zdokonalováním dané dovednosti a jejím finálním provedením. Naopak osoby, u kterých jsou tyto schopnosti dobře rozvinuté, zvládají lépe reagovat i ve složitých situacích, pohotově se orientují při náhlé změně podmínek nebo v případě nebezpečí. Dobré koordinační schopnosti také umožňují využití plného potenciálu kondičních schopností, jako jsou například maximální síla či vytrvalost. V neposlední řadě je výhodou také vliv na estetické pocity, radost

a uspokojení z pohybu. Základními koordinačními schopnostmi, které jsou pro jízdu na motorce nezbytné rozvíjet, jsou: schopnost rovnováhová, reakční, diferenciační, orientační a pohyblivost.

Ve spolupráci s Jiřím Heiníkem a Gábinou Novotnou jsme pro vás vytvořili sérii cviků, díky kterým se můžete zlepšovat v jednotlivých motorických schopnostech. Každou kategorii jsme rozepsali zvlášť nejprve teoreticky a následně prakticky s fotografiemi jednotlivých cviků. Přejeme vám příjemné cvičení.

Flexibilita

Pohyblivost neboli flexibilita umožňuje lidskému tělu dosáhnout kloubního rozsahu, který je nezbytný pro provedení určitého pohybového úkonu. Její míra se liší v závislosti na motorické činnosti, proto bude jiná u profesionální baletky, vzpěrače, hráče baseballu nebo člověka pracujícího v kanceláři. U zmíněné baletky, která trénuje několik hodin denně, bude flexibilita dolních končetin na naprosto jiné úrovni než u kancelářského člověka. Naše pohyblivost se totiž stejně jako ostatní motorické schopnosti vždy postupně přizpůsobuje tomu, co pravidelně děláme anebo naopak neděláme. Obdobně jako rovnováhu, reakční rychlost nebo schopnost orientace ji můžeme trénovat, což se při jízdě na motorce pozitivně projeví na jejím ovládání či při případném pádu, kdy společně s ostatními dobře rozvinutými schopnostmi snižuje riziko vážného zranění.

Pro zlepšení pohyblivosti jsme připravili sérii protahovacích cviků. Začínáme odshora od hlavy a postupně se propracujeme až k nohám. Ideální je cvičit před zrcadlem nebo mít k ruce parťáka, který nám bude hlídat vertikální a horizontální osu těla. Jednotlivé cviky není potřeba opakovat mnohokrát, vhodnější je pár přesných provedení. Nezapomeňte u cvičení správně dýchat pomocí bránice. Snažte se najít mez, kam vás vaše tělo do jednotlivých směrů pustí, ale nechoďte až do bolesti.

Základní cvičení

Svaly na krku

Cvik 1

Krk nese při jízdě na motorce velkou zátěž v podobě hlavy a helmy, na které působí výrazný tlak proudícího vzduchu. Zároveň je od něj požadována výrazná flexibilita. Protahování krku začneme úklony hlavy vlevo a vpravo. Snažte se hýbat opravdu jen krkem, zbytek těla nechte v rovině. Plynule přitahujte rukou na jednu a druhou stranu, dokud nedojdete na hranice flexibility.

Nejčastější chyby při cviku:

náklon celé páteře, prudké pohyby.

Cvik 2

Pokračujeme plynulým otáčením na všechny strany. Ramena a osu páteře stále držte v horizontální a vertikální rovině. Vytáčejte hlavu, kam až vám svaly dovolí. Pomáhejte si očima, koukejte ve směru otáčení hlavy.

Nejčastější chyby při cviku:

ramena a páteř vyhnuty z osy, nedostatečné dýchání.

Cvik 3

Pokračujeme v otáčení hlavy. Tentokrát si jako pomocníka vezmeme ručník. Ten použijeme jako pomyslný řemen, krk si představíme jako řemenici. Jemnými tlaky na obě strany vytáčíme hlavu. Mělo by se nám povést dostat ji do krajnějších poloh než u předchozího cviku.

Nejčastější chyby při cviku:

ramena a páteř vyhnuty z osy, vytáčení kolen a boků, příliš velký tlak na ručník a krk.

Cvik 4

Protažení krku zakončíme co největším záklonem a předklonem hlavy. Vodítkem je brada, která by se měla během cviku dostat co nejvýš a nejníž. Do krajních poloh vždy jděte s výdechem. Snažte se opět hýbat pouze krkem a nepředklánět zbytek páteře.

Nejčastější chyby při cviku:

předklon celé páteře, povolení a předklon ramen, nedostatečné dýchání.

Svaly ramen

Cvik 1

Ramena patří při jízdě na motorce k nejdůležitějším partiím. Vynechat je při cvičení by byl hřích. Přizveme si k pomoci provaz nebo švihadlo. Chytíme ho za zády s napnutými lokty a plynule měníme polohu rukou odzadu dopředu přes hlavu. Skončíme na úrovni pasu. Poté otočíme směr a pohybujeme rukama zpět za záda. Tělo musí zůstat rovně, nevykláníme ani ramena.

Nejčastější chyby při cviku:

pokrčený loket, podvlékání pod provaz, vyklánění boků, předklánění hlavy, prudké pohyby.

Svaly zad a nohou

Cvik 1

Záda začneme protahovat předklonem. Postupně se spouštějte dolů, nechejte napnutá kolena, uvolněte šíji. S výdechem spusťte hlavu vždy o kousek níž. Ruce pusťte, kam až mohou, pokud dosáhnete na zem, dejte dlaně rovnoběžně s chodidly. Vše dělejte plynule.

Nejčastější chyby při cviku:

pokrčená kolena, hlava snažící se o pohled vzhůru, špatné dýchání.

Cvik 2

V podstatě opakujeme předchozí cvik s tím rozdílem, že máme překřížené nohy. Špičky musí být v jedné rovině. Snažíme se nenapadat na jednu nohu, ale zůstat v ose. Jedna noha vždy táhne víc..

Nejčastější chyby při cviku:

naklánění k jedné straně, jedna špička posunutá vpřed, zvednutá hlava.

Cvik 3

Sedněte si s narovnanýma nohama. Hlídejte si rovná záda. Špičky nasměřujte nahoru. S výdechem začněte plynule spouštět tělo dolů, stále s rovnými zády. Lokty si položte vedle kolen. Pomalu spouštějte hlavu na kolena a ve finální fázi se chytněte rukama kotníků.

Nejčastější chyby při cviku:

ohnutá záda, pokrčená kolena, špičky nesměřující nahoru, zvednutá hlava.

Cvik 4

Sedněte si s narovnanýma nohama, které roztáhnete, aby v klíně svíraly přibližně pravý úhel. Hlídejte si rovná záda. Špičky opět nasměřujte nahoru. S výdechem začněte plynule spouštět tělo směrem k jedné noze. Pohyb vychází z pánve, záda jsou stále rovná. Hlavu si položte na koleno, rukama chyťte kotník. Poté zopakujte k druhé noze.

Nejčastější chyby při cviku:

špičky nesměřující nahoru, ohnutá záda, pokrčená kolena, hlava vzhůru proti pohybu.

Cvik 5

Sedněte si narovnanýma nohama a zády. Jednu nohu pokrčte tak, aby vám jamka na straně chodidla přesně zapadla na koleno. Koleno pokrčené nohy položte na zem nebo se ho snažte dostat co nejníž. Kotníky držte v pravém úhlu, špičky směřujte ke stropu. S výdechem se pomalu spouštějte dolů, až se opět dostanete hlavou ke kolenu. Rukama se chytněte kotníku natažené nohy, můžete si pomoct přitažením. Hlídejte si osu těla, nenaklánějte se k pokrčené noze.

Nejčastější chyby při cviku:

zvednuté koleno pokrčené nohy, zadek odlepený od podložky, tělo sklánějící se k pokrčené noze.

Cvik 6

Tomuto cvičení říkáme MotoGP, protože velmi připomíná extrémní pohyby v zatáčkách jezdců této kategorie. Sedněte si s narovnanýma nohama a rovnými zády. Nohy roztáhněte, aby v klíně tvořily přibližně pravý úhel. Špičky směřují nahoru. Ruce spojte k sobě, lokty dejte na zem. Při pohledu z vrchu se vám v klíně vytvoří z rukou a stehen kosočtverec. Plynule s výdechem spouštějte hlavu až na ruce

Nejčastější chyby při cviku:

lokty nad koleny, pokrčená kolena, špičky nesměřují nahoru, vyklánění z osy těla.

Cvik 7

Stoupněte si na jednu nohu. Druhou chyťte za prsty, přednožte a postupně ji propínejte. Hlídejte si rovnou vertikální osu těla.

Nejčastější chyby při cviku:

vykloněné tělo, ramena do strany, pokrčené koleno stojné nohy.

Svaly zápěstí

Cvik 1

Klekněte si na všechny čtyři s nataženýma rukama. Dlaně otočte, aby prsty směřovaly ke kolenům. Sunutím zadku dolů si pomalu sedejte na kotníky, čímž se zvyšuje pnutí v zápěstí. Hlavu držte nahoře, koukejte vpřed.

Nejčastější chyby při cviku:

zvednuté dlaně, dlaně šikmo, hlava dolů.

Cvik 2

Sedněte si s narovnanýma nohama a rovnými zády. Nohy roztáhněte, aby v klíně tvořily přibližně pravý úhel. Špičky směřují nahoru. Ruce stejně jako v předchozím cviku otočte prsty k sobě. Se vztyčenou hlavou posouvejte zadek plynule dozadu, až kam vás ruce pustí.

Nejčastější chyby při cviku:

ruce našikmo, zvedající se dlaně, pokrčená kolena, špičky nesměřující nahoru.

Cvik 3

Napněte jednu ruku před sebe a natáhněte prsty. Pak postupně jeden prst za druhým ohýbejte až do maxima. Ostatní prsty u toho nechejte narovnané.

Nejčastější chyby při cviku:

ohýbání ostatních prstů, nekrčení až do maxima.

Cvik 4

A ještě jednou posilování prstů, tentokrát pomocí kliků. Ty dělejte v kleče na natažených prstech. Začněte menším zatížením a postupně přenášejte váhu dopředu. Postupným tréninkem se budete schopni dostat až do kliku. Prsty pak budete mít tak silné, že nějaké problémy se zmáčknutím páčky spojky nepřijdou v úvahu.

Nejčastější chyby při cviku:

kliky na dlaních, propadlé prsty.

Balanční cvičení

Rovnováha a diferenciační schopnost

Rovnováhová schopnost umožňuje držet tělo ve stavu rovnováhy a tento stav opětovně navozovat v případě proměnlivých podmínek prostředí. Lidské tělo je vlivem změn vnitřního prostředí (dech, tep, práce orgánů) neustále v pohybu, a to i při klidném stoji (statická rovnováha). Udržování rovnováhy tak představuje neustálý děj, na kterém se nejvýrazněji společně s centrální nervovou soustavou podílí oči, vnitřní ucho a proprioreceptory nacházející se ve svalech, kloubech a vazech. Dynamická rovnováha je udržována během pohybu, kdy dochází ke změnám polohy těla a místa v prostoru. Rovnováhová schopnost je ve velmi úzkém vztahu s ostatními koordinačními schopnostmi, čímž ovlivňuje jejich kvalitu. Vzhledem k tomu je nezbytné tuto schopnost rozvíjet. Při jízdě se ve zvýšené míře uplatňuje například při pomalé rychlosti, slalomu mezi kuželi nebo již při nasedání na motocykl, který není opřený na stojánku. Jelikož jsou tyto dovednosti pro jízdu naprosto nepostradatelné, je jasné, že se bez kvalitní statické a dynamické rovnováhy neobejdeme.

Základem pro diferenciační schopnost jsou informace získávané prostřednictvím proprioreceptorů. Tato motorická schopnost umožňuje ve vhodném momentě, na správném místě a přesnou silou aktivovat svaly, které mají vykonávat pohyb nebo udržovat pozici těla. Dobrá schopnost diferenciace dělá pohyby efektivní a plynulé, bez potřeby nadbytečného energetického krytí. Jako příklady, ve kterých se uplatňuje, lze v kontextu jízdy na motorce uvést například adekvátní náklon do zatáčky nebo třeba obyčejné přibrzdění, ke kterému dojde plynule a ne trhavě. Nezbytný předpoklad pro diferenciační schopnost představuje kvalitní udržování rovnováhy. Jestliže se tělo nachází v nerovnovážné poloze, nelže očekávat, že si povede dobře v plnění plánovaného motorického úkonu. V tento moment dochází k vynaložení jak svalového, tak i mentálního úsilí k zajištění stabilní polohy. Stejně tak ovlivňuje diferenciační schopnost prostřednictvím vhodného zapojování svalů a mezisvalové spolupráce s rovnováhou.

Náš Jiří rád říká, že řídítka jsou řídítka a ne držítka. Při jízdě byste na nich měli mít ruce jen zlehka položené, a ne je křečovitě svírat. To ovšem není možné, pokud nemáte zvládnutou samotnou rovnováhu těla. Vaše vyvažovaní se pak promítá i do rovnováhy motorky, a hned je zaděláno na zátěž celé soustavy a velkou spotřebu energie. Proto budeme trénovat rovnováhu. Začneme od nejjednodušších cviků, následně přidáme balanční pomůcky. Tady na vás budeme apelovat – pořiďte si je domů. Pro začátek to nemusí být megadrahé profi pomůcky, vystačíte si s levnějšími, které ve sportovních řetězcích vyjdou na pár stovek. K tomu se bude hodit tenisák, okopaný míč a v poslední řadě potom přidáme řídítka. Stačí úplně obyčejná, která určitě najdete někde v garáži.

Stoje na jedné noze

Cvik 1

Na začátek velmi jednoduchý cvik. Stoupněte si rovně, obě nohy mírně pokrčte v kolenou. Zpevněte střed těla a jednu nohu přednožte. Váhu na chodidle stojné nohy přeneste na tři body – patu, palec a malíček. Pas se pokuste vytáhnout vzhůru, abyste se nekrčili v kyčlích. Zásadní je, abyste udrželi tělo v rovné vertikální ose, zvednutou hlavu (oči hledí co nejvíc do dálky) a ramena v rovné horizontální ose. Tady vám hodně pomůže zrcadlo, nebo parťák. Cvičte střídavě obě nohy. Jakmile zvládnete základní cvik, můžete se dát do náročnější varianty, tedy se zavřenýma očima.

Nejčastější chyby při cviku:

přílišné pokrčení stojné nohy, vytočení těla nebo ramen, skloněná hlava, dohánění rovnováhy rukama, krčení v kyčlích.

Cvik 2

V podstatě opakujeme předchozí cvik s tím rozdílem, že kotník mírně pokrčené nohy imituje pohyby při řazení nebo brzdění. Vnímejte, odkud propnutí a pokrčení spodní části nohy vychází. Stejně jako první cvik, i tento můžete později cvičit se zavřenýma očima, případně se zátěží v rukách.

Nejčastější chyby při cviku:

zaklánění, vytočení těla nebo ramen, skloněná hlava, dohánění rovnováhy rukama, krčení v kyčlích.

Cvik 3

A teď něco trochu náročnějšího. Opět zaujměte základní polohu s mírně pokrčenýma nohama a váhou na třech bodech stojné nohy. Přednoženou nohu se ale pokuste dostat co nejvýše. Nezaklánějte se u toho! Z této krajní polohy ji pak plynule spusťte dolů a naopak ji zanožte dozadu až do pozice tzv. holubičky. Hlídejte si rovná záda a také rovnou osu páteře a ramen. Pokročilá verze – v pozici holubičky dejte ruce před sebe, jako byste drželi řídítka.

Nejčastější chyby při cviku:

naklánění do strany, pokrčená hlava, vytáčení ramen, záklon při předkopnutí nohy.

Cvik 4

A teď něco trochu náročnějšího. Opět zaujměte základní polohu s mírně pokrčenýma nohama a váhou na třech bodech stojné nohy. Přednoženou nohu se ale pokuste dostat co nejvýše. Nezaklánějte se u toho! Z této krajní polohy ji pak plynule spusťte dolů a naopak ji zanožte dozadu až do pozice tzv. holubičky. Hlídejte si rovná záda a také rovnou osu páteře a ramen. Pokročilá verze – v pozici holubičky dejte ruce před sebe, jako byste drželi řídítka.

Nejčastější chyby při cviku:

naklánění do strany, pokrčená hlava, vytáčení ramen, záklon při předkopnutí nohy.

Stoje na jedné noze s využitím balanční pomůcky

Cvik 1

Na pevné zemi máme natrénováno, takže se pustíme do cviků s použitím balančních pomůcek. Na fotografii vidíte základní balanční dřevěnou desku, která opravdu není drahým nástrojem. Druhou variantou je pak nafukovací balanční podložka (Bosu a podobné). Nejprve si najděte balanc v základní poloze. Stoupněte si rovně, obě nohy mírně pokrčte v kolenou. Zpevněte střed těla a jednu nohu přednožte. Váhu na chodidle stojné nohy přeneste na tři body – patu, palec a malíček. Pas se pokuste vytáhnout vzhůru, abyste se nekrčili v kyčlích. Zásadní je, abyste udrželi tělo v rovné vertikální ose, zvednutou hlavu (oči hledí co nejvíc do dálky) a ramena v rovné horizontální ose. Cvičte střídavě obě nohy. Jakmile zvládnete základní cvik, můžete se dát do náročnější varianty, tedy se zavřenýma očima.

Nejčastější chyby při cviku:

přílišné pokrčení stojnící nohy, vytočení těla nebo ramen, skloněná hlava, dohánění rovnováhy rukama, krčení v kyčlích, opření balanční pomůcky o zem.

Cvik 2

K prvnímu cviku na balanční desce přidáme druhý, který také zopakujeme z předchozí kapitoly stojů na jedné noze. Po nalezení správné základní polohy a mírném přednožení tedy kotník imituje pohyby při řazení nebo brzdění.

Nejčastější chyby při cviku:

zaklánění, vytočení těla nebo ramen, skloněná hlava, dohánění rovnováhy rukama, krčení v kyčlích, opření balanční pomůcky o zem.

Cvik 3

A do třetice všeho dobrého, opět opakování cviku z kapitoly stojů na jedné noze. Ze základní polohy jednu nohu přednožte co nejvíce nahoru a za krajní polohy ji plynule pusťte dolů a následně dozadu až do polohy tzv. holubičky. V té pak „chytněte řídítka“.

Nejčastější chyby při cviku:

naklánění do strany, pokrčená hlava, vytáčení ramen, záklon při předkopnutí nohy, opření balanční pomůcky o zem.

Cvik 4

Přidáme na náročnosti a to pomocí základní pomůcky – fotbalového míče. Nohy opakují první cvik, začněte základní polohou, zpevněte střed těla a mírně přednožte jednu nohu. Gábina tentokrát cvičí na Bosu. Míč nechejte položený na zemi a v první části se pro něj sehněte. Narovnejte se do základní polohy. Míč si podávejte z ruky do ruky, nejprve za zády a před břichem, poté kolem hlavy. Vytvořte si tak kolem těla dva kruhy, které míčem obkroužíte. Na konci opět míč vraťte na zem, a narovnejte se do základní polohy.

Nejčastější chyby při cviku:

naklánění do strany, vytáčení ramen, opření balanční pomůcky o zem.

Cvik 5

Budeme pokračovat se zapojením rukou. Tentokrát přizveme na pomoc tenisové míčky. Opět si na balanční podložce najděte základní polohu s rovným tělem, rameny, jednou nohou mírně přednoženou. Začněte klidně s jedním míčkem, hoďte s ním o zem, odrazte a chytněte do druhé ruky. Až vám to půjde, vezměte si míčky dva, a každou rukou házejte a chytejte jeden. Zásadní je opět udržení rovného postoje, takže vám pomůže zrcadlo, nebo parťák, který vás pohlídá.

Nejčastější chyby při cviku:

naklánění do strany, vytáčení ramen, opření balanční pomůcky o zem.

Stoje sounož s využitím BALANCERU

Balancer, inboard, nebo také balanční deska s válcem – variant i názvů je mnoho. Jde o další z nástrojů, který vám pomůže nejen zpevnit střed těla a potrénovat rovnováhu, ale s posílením veškerého pohybového svalstva, rozvojem periferní nervové soustavy a zlepšení motorických dovedností.

Cvik 1

Základním cvikem je samotný stoj a získání rovnováhy. Tady výrazně potrénujete hluboké vnitřní svaly středu těla. Soustřeďte se na držení obou os (vertikální celého těla i horizontální ramen). Nezapomeňte pravidelně dýchat. Až budete zvládat držet balanc, chce to trénink, ale určitě se k tomu dopracujete, přidejte držení řídítek. Snažte se je držet zlehka, klidně jen dvěma prsty na každé straně. Tak by to mělo být v reálu i s řídítky na motorce (nemluvíme o pomalých rychlostech).

Cvik 2

Pokud budete mít ze začátku potíže udržet rovnováhu, přizvěte si pomocníka. Stačí položit ruce na ramena. Stejně tak může parťák pomoci držet řídítka. Ale pozor, v žádném případě nejde o to, aby držel váš balanc, jako Jiří Gábině na fotce. Mimochodem, představte si, že takto nějak to vypadá na motorce, pokud nedržíte rovnováhu a držíte se řídítek.

Cvik 3

Opět přidáme míč, stejně jako u cvičení na balanční desce. Najděte si na balanceru rovnováhu. Míč nechejte položený na zemi a v první části se pro něj sehněte. Narovnejte se do základní polohy. Míč si podávejte z ruky do ruky, nejprve za zády a před břichem, poté kolem hlavy. Vytvořte si tak kolem těla dva kruhy, které míčem obkroužíte. Na konci opět míč vraťte na zem, a narovnejte se do základní polohy.

Nejčastější chyby při cviku:

naklánění do strany, vytáčení ramen, opření balanční pomůcky o zem, nepravidelné dýchání, prudké .

Cvik 4

Když už máte u předchozího cviku míč v ruce, co takhle si chvilku zaházet? K tomu se bude hodit parťák, kterému můžete míč hodit, a on vám ho vrátí zpět. Během toho držte rovnováhu a v optimálním případě i rovné osy těla a ramen.

Nejčastější chyby při cviku:

naklánění do strany, vytáčení ramen, opření balanční pomůcky o zem, nepravidelné dýchání, prudké .

Cvik 5

S posledním cvikem se opět vracíme do předchozí kapitoly na balanční podložce. Vezměte si k pomoci tenisový míček, najděte rovnovážnou polohu a začněte si s ním házet o zem. Jakmile získáte jistotu, přidejte druhý míček a každou rukou házejte a chytejte jeden.

Nejčastější chyby při cviku:

naklánění do strany, vytáčení ramen, opření balanční pomůcky o zem, nepravidelné dýchání, prudké .

Cvičení rychlosti a reakční schopnosti

Reakční schopnost ovlivňuje délku trvání reakce, respektive realizaci motorické odpovědi na daný podnět. U řidiče motocyklu nebo jiného motorového vozidla se může jednat například o reakci na nenadálou situaci, která vznikne na vozovce. Tato schopnost je velmi důležitý faktor, který u řidiče ovlivňuje finální délku brzdné dráhy. Lidské tělo je schopné rychleji reagovat na podněty zvukové než zrakové. Rychleji také reagují horní končetiny než končetiny dolní. Průměrná reakční doba se pohybuje mezi 0,4 – 0,8 sekundami. Výrazný vliv na tento čas má pozornost, únava řidiče, připravenost pro danou činnost, míra diferenciační, rovnovážné a orientační schopnosti. Z historického pohledu dochází k navyšování reakční doby, což je s největší pravděpodobností způsobeno eliminací rizik ohrožujících život člověka. Délka reakční doby lze ale i zlepšovat cíleným tréninkem, jak můžeme vidět na její délce, která je nižší u profesionálních sportovců a závodníků.

Individuální cviky

Cvik 1

K jednoduchému a velmi efektivnímu cvičení reakční schopnosti nám poslouží tenisový míček. Ujistěte se, že je čistý, ať si nezničíte zeď, a pojďte házet. Začneme základním cvikem, který proveďte v pořadí hod na zeď – tlesknutí – chycení míčku. Vzdáleností od zdi měníte náročnost cviku.

Cvik 2

Při druhém cviku přidáme nohy. Tlesknutí po odhození míčku vyměňte za dřep. Tedy hození míčku na zeď – dřep – chycení míčku.

Cvik 3

Do třetice vaše reakce, míček a zeď. Tentokrát po odhození udělejte otočku. Opět bude záležet na tom, jak daleko budete stát od zdi.

Cviky ve dvojici

Cvik 1

Pokud máte ke cvičení reakční rychlosti k dispozici nějakého toho parťáka, máte v tuto chvíli vyhráno. Pomocník chytne do natažených rukou tenisový míček. Vy natáhněte ruce a dlaně položte na hřbety pomocníkových rukou. V momentě, kdy pomocník míček pustí, zareagujte a chyťte ho, než dopadne na zem. Později přidejte míčky dva, do každé ruky jeden.

Cvik 2

Ke třetímu cviku ve dvojici využijeme zeď. K té si stoupněte čelem a pomocník za vás. Pomocník hodí míček o zeď a vy ho po odrazu chytáte. Vzdálenost od zdi a síla hodu určují intenzitu cvičení.

Bonus

Pokud chcete svoje tělo a následně svůj motocykl ovládat opravdu dokonale, spojte trénink rovnováhy a reakční rychlosti. První samostatný cvik s míčkem hozeným o zeď a tlesknutím, plus oba cviky ve dvojici trénujte na balanční podložce nebo na balanceru. Tak trénují opravdoví mistři.

Využití speciálních pomůcek

Až vás tenisové míčky začnou nudit, a budete chtít svou schopnost rychle reagovat začít rozvíjet jinak, máme pro vás ještě pár tipů. Výborné jsou míčky měnící úhel po odskoku, u kterých tedy dopředu neodhadnete, kam poletí. Solo cvičení u zdi a odrazové cvičení ve dvojici jsou s nimi opravdu náročné. Pomoci mohou, ale i speciální reakční hry v mobilu / tabletu, například Reaction training nebo Race Start Test Formula. Vrcholem pak jsou speciální reakční přístroje, například BlazePod nebo Reactor X. Dnes je již najdete v některých moderně vybavených fitness centrech nebo u speciálních trenérů.

Kondiční schopnosti

V kontextu jízdy na motocyklu je pro pochopení problematiky motorických schopností nutné zmínit i schopnosti kondiční, k nimž řadíme vytrvalost a sílu. Ty jsou výrazně ovlivněny metabolickými procesy organismu.

Vytrvalost umožňuje jedinci odolávat únavě, díky čemuž může dlouhodobě vykonávat pohybovou činnost dané intenzity. Má několik podtypů, které jsou vždy ovlivněny genetickými a tělesnými předpoklady, zastoupením typů svalových vláken v pracujících svalech, výkonností a efektivitou systémů zabezpečujících výměnu plynů (kyslíku a oxidu uhličitého) a využití energetických zásob. Neopominutelný vliv na míru vytrvalosti mají i koordinační schopnosti, které ovlivňují ekonomiku pohybu.

Silové schopnosti umožňují překonávat (dynamická síla) či udržovat (statická síla) odpor vnějšího, ale i vnitřního prostředí. Podle typu odporu a rychlosti jeho překonávání se dynamické silové schopnosti dále dělí na maximální, explozivní, reaktivní a vytrvalostí sílu. Míra potřeby rozvoje všeobecného silového základu, ale i jednotlivých silových schopností závisí na dané pohybové nebo sportovní činnosti. Vzhledem k tomu, že je velice snadné tyto schopnosti a jejich rozvoj kvantitativně hodnotit, přebírají často pozornost nad kvalitou schopností koordinačních. Bohužel si však málokdo uvědomuje, že právě ty umožňují využití plného potenciálu kondičních schopností, jimiž je každý z nás do jisté míry vybaven.

Pokud je tedy vaším cílem běžná jízda na motorce, není u vás s největší pravděpodobností nutné primárně rozvíjet sílu a vytrvalost, ale je naopak nezbytné věnovat pozornost tréninku rovnováhy, diferenciace, orientace, rychlosti reakce a pohyblivosti.